English▾

针对写字楼、机场、物业单位等公共卫生间的不同使用需求,我们提供不同系列,不同规格的产品,致力于完善高效率,节省的卫生解决方案;逸尚系列在产品功能上达到更高水准,全方位智能感应装置,颠覆传统洁净方式,零接触实现,让人们体验流畅、便捷的使用感受,更体现了超前的科技未来感。全新发明专利设计-智能感应皂液器
V-182(带底座)
V-182(带底座)
PL-178
PL-178
PL-151056
PL-151056
V-473
V-473
V-182
V-182
V-CS800T
V-CS800T
V-7101
V-7101
V-AF6024
V-AF6024
V-AF6020
V-AF6020
PL-151082
PL-151082
手按皂液器
V-182(带底座)
V-182(带底座)
PL-178
PL-178
PL-151056
PL-151056
V-473
V-473
V-182
V-182
V-CS800T
V-CS800T
V-7101
V-7101
V-AF6024
V-AF6024
V-AF6020
V-AF6020
PL-151082
PL-151082
纸巾盒
V-182(带底座)
V-182(带底座)
PL-178
PL-178
PL-151056
PL-151056
V-473
V-473
V-182
V-182
V-CS800T
V-CS800T
V-7101
V-7101
V-AF6024
V-AF6024
V-AF6020
V-AF6020
PL-151082
PL-151082
感应出纸机
V-182(带底座)
V-182(带底座)
PL-178
PL-178
PL-151056
PL-151056
V-473
V-473
V-182
V-182
V-CS800T
V-CS800T
V-7101
V-7101
V-AF6024
V-AF6024
V-AF6020
V-AF6020
PL-151082
PL-151082
垃圾桶
V-182(带底座)
V-182(带底座)
PL-178
PL-178
PL-151056
PL-151056
V-473
V-473
V-182
V-182
V-CS800T
V-CS800T
V-7101
V-7101
V-AF6024
V-AF6024
V-AF6020
V-AF6020
PL-151082
PL-151082
推荐耗材
V-182(带底座)
V-182(带底座)
PL-178
PL-178
PL-151056
PL-151056
V-473
V-473
V-182
V-182
V-CS800T
V-CS800T
V-7101
V-7101
V-AF6024
V-AF6024
V-AF6020
V-AF6020
PL-151082
PL-151082